VIKTIG INFORMASJON SOM FORELDRE MÅ LESE

Som ny forelder i barnehagen vil det være ting dere lurer på. Vi ber dere lese informasjon på hjemmesiden. Det meste av Informasjon får dere via mail. Eller i barnets sekk. Er det noe dere lurer på kan dere henvende dere til pedagogisk leder eller daglig leder. Korte beskjeder kan rettes til personalet forøvrig. VELKOMMEN TIL OSS

VELKOMMEN

Tilvenning
Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem for at barnets tilvenning og opphold blir trygt og godt. Det er ønskelig at foreldrene er sammen med barnet den første tiden,og at barnet har kortere dager. For at barnet skal bli en del av fellesskapet bør barnet kommer regelmessig.

Levering og henting
Det er foreldres ansvar å levere og hente barnet i barnehagen. Andre ordninger avtales internt med personalet. Når foreldre er til stede i barnehagen har de ansvar for sitt barn. Foreldre har også ansvar for av og påkledning i garderoben ved levering og henting.Sjekk byttetøy jevnlig og ta med hjem klær for vask om fredagene.

Oppholdstid 
Barnehagen holder åpent 10,25 timer hver dag. Fra 0645 til 1700. Det er lange dager og vi ber derfor foreldre ta gode vurderinger for sitt barn. Det anbefales ikke mer enn 9 timer.

Mat/Kosthold
Barnet tar med matpakke til frokost. Lunch og fruktmåltid lager vi i barnehagen. Vi
kjøper inn melk, men barnet må ha med egen drikkeflaske med vann hver dag. Vi oppfordrer matpakken til å være variert og sunn. 

Bursdagsfeiring i barnehagen
Vi feirer barnets bursdag i barnehagen.Vi vektlegger sunne alternativer. Vi feirer ikke med kake siden det er noe barnet kan få hjemme. Barnet blir feiret på "kongestolen" gjennom positiv anerkjennelse fra andre barn og er hovedpersonen denne dagen.

Sykdom og fravær
Vennligst gi beskjed til barnehagen ved all type fravær. Når barnet er syk skal det få
slippe å være i barnehagen. Av hensyn til seg selv og andre.
Dersom barnet blir syk i løpet av dagen vil foreldre bli kontaktet. Foreldre må
sørge for å gi barnehagen oppdatert telefonnummer og email adresse slik at vi kan nå dere.

NB- Vi har egen smitte plan for Korona. Se egen Korona side under meny " nyttig å vite"

Alver_Smittevernbrosjyre_A5_juli 2017

Ferie og Planleggingsdager
Barnehagen er stengt alle helge og høytidsdager og jul og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 1200. Vi holder stengt 5 planleggingsdager i skoleåret. Se skuleruta. Alle barn må ta ut 3 uker sammenhengende sommerferie innenfor skolens ferietid. Barn som skal begynne på skolen må avvikle ferie før 1.august.

Betaling
Betaling skjer via Pbl Regnskap ved tilsendt faktura på mail. Vennligst bruk e faktura som du selv ordner i banken. Det betales forskuddsvis den 01.hver måned. Ved manglende betaling blir det sendt ut varsel om inkasso og barnet kan miste barnehageplassen. Ved skyldig mer enn 2 måneder betaling blir varsel om oppsigelse gitt. Vi har moderasjon for søsken. Juli er betalingsfri.¨

Kommunen gir redusert foreldrebetaling ved behov. Ingen skal betale mer enn 6 % av sin inntekt. Søknad går via Alver kommune. Mer informasjon på kommunens hjemmeside.

www.alver.kommune.no

Oppsigelse/Utmelding

Barnet har plass frem til skolestart. Dersom barnet slutter før gjelder en frist på 2 måneders oppsigelsestid.Oppsigelsen må være skriftlig og leveres daglig leder i
barnehagen.

Ulykkesforsikring
Barnet er kollektivt ulykkesforsikret i barnehagen

Foreldremøter
Barnehagen inviterer til felles foreldremøte en gang pr år. Dette er i hovedsak kontakt og informasjonsmøte.

Årsmøte
Styret innkaller alle foreldre til Årsmøte hovedsaklig i Mars eller April måned. Det er viktig at flest mulig foreldre stiller på disse møtene da viktige beslutninger vedrørende økonomi og drift skal gjennomføres.

Foreldresamtaler
Pedagogiske Ledere inviterer til foreldresamtaler i den hensikt å skape forståelse, godt samarbeid og utveksle informasjon. Fagpersonene bidrar til råd og støtte vedrørende barnets trivsel og utvikling.
Ved behov for spesiell hjelp og støtte vil barnehagen hjelpe foreldre med søknad. Hjelpen består i å søke ekstra ressurser av bemanning og veiledning fra ulike hjelpeinstanser. Det er opp til kommunen om søknad innvilges.

Foreldrerådet
Foreldrerådet består av foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldre blir godt og til utvikling av et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal blir forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget består av valgte representanter fra foreldrerådet og personalet. Styret i Leirdalen kan velge 1 eierrepresentanter til SU.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.Samarbeidsutvalget har ingen besluttende myndighet i forhold til den generelle driften av barnehagen, men skal kunne komme med råd og
innspill.