HVORDAN HENGER VERDEN SAMMEN

Barn skjermes mer og mer fra det store bildet om hvordan livet henger sammen. Hvor kommer maten fra. Hvordan ser fersk fisk ut og hva skjer før den havner i butikken. Hva skal til for at frø skal spire og gro. Vi har mulighet til kunne lære barn dette da vi prioriterer å dyrke grønnsaker i egen hage og fiske fra egen båt. Vi har også egen lavo i skogen med bålmat og naturopplevelser i det fri.

 DE MANGE INTELLIGENSER

Leirdalen Barnehage jobber etter en læringsteori utviklet av professor Howard Gardner. Denne læringsteorien følger samme intensjonen til Barnehageloven og forskrift til Rammeplan for Barnehager.

Hvem er Howard Gardner:

Howard Gardner f:1943 er utdannet psykolog fra Harvard University der han også jobber som professor. Han har utarbeidet en læringsteori om de mange intelligenser. 7 forskjellige intelligenser har han beskrevet i sin teori, men har senere presentert nr 8, den naturalistiske intelligens og jobber videre med at det kan være flere.

De åtte intelligenser:

Personlig Intelligens, Sosial Intelligens, Kroppslig/motorisk intelligens, Språklig intelligens, Musikalsk Intelligens, Romlig /visuell intelligens, Logisk/matematisk intelligens, Naturalistisk intelligens.

Alle mennesker er i besittelse av alle intelligenser og hos det enkelte mennesket er noen intelligenser sterke og andre ikke så høyt utviklet. Vi er alle ”kloke”, men
med hver vår sterke områder.

De svakeste sidene hos den enkelte kan utvikles til rimelig godt kompetansenivå, derfor må vi også være oppmerksom på utviklingen av disse. Våre intelligenser er under stadig utvikling uansett om vi er barn eller voksne. Derfor har den pedagogiske
praksis i barnehagen en betydning for barnas utvikling og læring.

Howard Gardners definisjon av intelligens:

”Evne til å løse problemer eller skape produkter som har mening eller funksjon i en bestemt kulturell sammenheng eller samfunn.”

Alle må få mulighet til å oppdage sine egne sterke sider, og få selvtillit og lyst til å
lære ved å utvikle sine potensialer.

Denne definisjonen bryter med vår tradisjonelle oppfatning å tenke intelligens på: At intelligens er statisk og entydig størrelse, som kan måles med en test. HG mener at alle som kan løse problemer og skape produkter i den sammenhengen de er i, er
intelligente mennesker.

BETYDNING FOR PRAKSIS i BARNEHAGEN

Denne læringsteorien får betydning for praksisen i barnehagen. Alle barn skal få mulighet til å få alle intelligenser stimulert slik at de får brukt hele seg.

De skal få møte ulike voksne som er med på å utvikle intelligensene og fremme læring. I barnehagen skal vi ha tilgjengelig materialer og ulike læringsmiljøer hvor barna kan få stimulert intelligensene og få økt sin lyst til å lære.

Vi deler aktiviteter inn i soner, kroker og rom der barna kan rullere og få stimuli av
ulik karakter.

AKTIVITETER

Vi har disse rommene/sonene : Einstein
(forskningsrom) - Paletten (maling, forming, håndverk)- Spell and Tell (språk)- Lesekroken (les og lytt) –Atleten (motorikk)- Bygg og Anlegg (lego, konstruksjon)- Familiekrok (rollelek) – Musikk og fantasikroken (drama, musikk, sene, fremvisning) –
Sanserommet (se, høre, føle, )

Friluftsliv er det største rommet som vi vil ferdes i, nyte og finne materialer vi kan forske på.

BARNEPROFIL

Pedagogene vil lage en profil på barnet og kartlegge barnets sterke sider og hjelpe barnet med hva de må øve mer på.

Målet er : Gjøre barnet personlig og sosial kompetent før skolestart.

EGENPROFIL

Personaletkartlegger sine egne sterke sider og bevisstgjøre hva og hvor en selv kan bidra med sin styrke.

Mål: Få mangfoldet inn i personalgruppen ved rekruttering.

DEN GODE STOL

Barna sitter i den gode stol ved bursdager. Bli bekreftet positivt av de andre barna. Lære å ta imot ros og lære og gi ros.

METODE: Fokus på Voksenrollen

Hvilke krav stiller vi til oss selv?

Positiv tilnærming. ((ta utg punkt i barnets
initiativ og følge opp og bygge videre på disse.Fremheve det positive. )

Se på læringsmiljøet. Hvilke intelligenser stimuleres og hvilke stimuleres ikke.?

Møte barnet med positive forventninger

Være nærværende –vise engasjement

Utnytte mulighet for læring når den byr seg.

Tenke læringsmiljø

Møte barnet der de er. (signalisere at vi tror på at barnet greier å få ting til og være der støttende -hvis ikke)

HVA KJENNETEGNER DE 8 INTELLIGENSER

PERSONLEG INTELLIGENS
Evne til å forstå
eigne kjensler og hensikter. Individualisten

SOSIAL INTELLIGENS
Evne til å forstå
andre sine kjensler og hensikter. Den sosiale.

SPRÅKLEG INTELLIGENS
Evne til å beherska språk,
og bruka det som støtte til å hugsa informasjon. Ordkunstnaren.

LOGISK  MATEMATISK INTELLIGENS
Evne til å oppdaga mønstre, tenka logisk og
ressonera. Den nysgjerrige.

VISUELL - ROMLEG INTELLIGENS
Evne til å skapa og bruka
fantasien, hugsa bilete betre enn ord, og bruka kart. Den
visuelle

MUSIKALSK INTELLIGENS
Evne til å gjenkjenna og skapa
musikk. Musikkelskaren.

KROPPSLEG - KINESTETISK INTELLIGENS
Evne til å uttrykka seg med
kroppen, balansera, og kontrollera kroppen. Den fysisk
aktive.

NATURALISTISK INTELLIGENS
Evne til å forstå naturen
sine kreftar og forstå naturen si påverknad på menneska sine livsvilkår.
Systematikaren.