STYRET OG SAMARBEIDSUTVALGET = SAMARBEID TIL BESTE FOR BARNEHAGEN

Foreldre i barnehagen utgjør et foreldreråd. Foreldrerådet velger hvem som skal sitte i Samarbeidsutvalget. 2 foreldre hovedsakelig en fra hver avdeling og i tillegg velges en vara. Valget gjøres på foreldremøte om høsten og medlemmer kan stille til gjenvalg hvis ønskelig. Valg av styremedlemmer. Årsmøte velger kandidater som valgkomiteen fremlegger. Les vedtekter

SU

 

Samarbeidsutvalget er til for å sikre samarbeid med barnets hjem. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Utvalget består av 2 ansatte, 2 foreldre, og hvis ønskelig 1 fra styret og daglig leder.

Daglig Leder er sekretær og saksbehandler og har ikke stemmerett.

Utvalget konstituerer seg selv.

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan for barnehagen.

 

FORELDRE REPRESENTANTER STÅR OPPGIT I KIDPLAN. ELLER TA KONTAKT MED DAGLIG LEDER

samarbeidsutvalget 1

samarbeidsutvalget 2 (2)

Samarbeidsutvalget 3

 

STYRET

Styremedlemmer velges på årsmøte.  Se vedtekter.  Styresaker er hovedsaklig økonomi OG HMS

TA KONTAKT MED BARNEHAGENS DAGLIGE LEDER FOR Å FÅ NAVN PÅ DE AKTUELLE STYRE MEDLEMMER. 

 VALGNEMD. 

Valgnemda velges og deres hovedoppgave er å finne gode kandidater til å sitte i styret. 

Krav til styrearbeid er å være en sikker og god barnehagebetaler. Samt evne til god konstruktiv samarbeid med andre deltakere og daglig leder.